Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1. UAB „Retiva“ (toliau – Bendrovė arba Retiva) gerbia ir suvokia ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renka ir tvarko tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant Bendrovės veiklą. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
 2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
 3. Tvarkant asmens duomenis laikosi šių BDAR principų: tikslo apribojimo (Duomenų tvarkymas tik tuo tikslu, kuris buvo iš pradžių nurodytas); duomenų kiekio mažinimo (tik tiek Asmens duomenų, kiek būtina); teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo (saugoma tik kiek būtina konkrečiam tikslui); vientisumo ir konfidencialumo bei atskaitomybės principo (Valdytojas pateikia įrodymus dėl savo pareigų vykdymo).
 4. Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis tvarko Retiva.

SĄVOKOS

BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. Prieinamas interneto svetainės adresu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 .

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmuo – bet koks fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi (duomenų subjektas), pvz. gali būti Potencialus kandidatas, Kandidatas, Darbuotojas, Administracijos darbuotojas ar bet koks kitas fizinis asmuo.

Politika – Retiva įmonių grupės Asmens duomenų tvarkymo politika.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami Portale.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas – UAB „Retiva“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 304850497, registruota buveinė Išradėjų g. 11A, Šiauliai, LT-78149, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Jūsų gautus asmens duomenis tvarkome šiais būdais:

 1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, kandidatuojate į mūsų darbo skelbimus darbo paieškos portaluose, per svetainę, socialinius tinklus arba kitas platformas, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus, susisiekiate su mumis naudodamiesi internetinėje svetainėje integruota online pokalbių programėle, dalindamiesi savo sėkmės istorijomis ir pateikdami atsiliepimus apie mus. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu būdu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
 2. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę) yra renkama automatiškai.
 3. Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., CV bankas, Lietuvos Užimtumo tarnyba ir pan.). Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis. Išimtiniais atvejais, jei tvarkomi specialių kategorijų Asmens duomenys, pavyzdžiui, informacija apie teistumą, sveikatą, narystę profesinėse sąjungose ir pan., Administracijos darbuotojai papildomai pasitikrina, ar atlikti visi reikalingi veiksmai ir atlieka papildomus veiksmus (pvz. gauna atskirą sutikimą tvarkymui) ir imasi priemonių (pvz. nesaugoti Valdytojo duomenų bazėje ar naudojamose programose), kai tai reikalinga.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais pagrindiniais BDAR įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo pagrindais:

1.1. Siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

1.2. Gavus duomenų subjekto sutikimą;

1.3. Kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė;

1.4. Kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

2. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

2.1. Paslaugų teikimo tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims: surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui ir pristatyti kandidatus darbdaviams arba įdarbinti juos savo įmonėje.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kitus darbinimui reikalingus duomenis), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo partneriams bei klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkome, kol Jums teikiama paslauga. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi teikiant paslaugas kitiems asmenims, gavę Jūsų sutikimą, tvarkome Jūsų asmens duomenis 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.

Teikdami paslaugas, gavę Jūsų sutikimą, galime vykdyti Jūsų (kandidato) vertinimus bei testavimą bei vykdyti vertinimų bei testavimų filmavimą. Vaizdo įrašai, vertinimų/testavimų rezultatai gali būti perduodami mūsų klientui, kuris kreipėsi dėl konkrečios atrankos vykdymo.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jumis susijusius vaizdo įrašus, testavimų, vertinimų rezultatus, prašyti įrašyti vaizdo įrašą į skaitmeninę laikmeną.

Vaizdo įrašus, testavimų, vertinimų rezultatus tvarkysime kol vykdoma konkreti atranka ar gavę Jūsų sutikimą, kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu ilgesnį, šioje Privatumo politikoje nurodytą laikotarpį. Jei nustatysime, kad yra pagrindo manyti, kad vaizdo įraše yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas vaizdo įrašas bus saugomas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

2.2. Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, gavę Jūsų sutikimą, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams. Jūs bet kuriuo metu galite atsisakyti gauti darbo pasiūlymus susisiekę el. paštu info@retiva.lt arba parašę mums per Facebook.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.

2.3. Taip pat mes tvarkome Jūsų rekomenduojamo asmens duomenis atrankos į mūsų arba mūsų partnerių siūlomą darbo vietą atrankos tikslu, o Jūsų (rekomenduojančiojo) asmens duomenis – premijos už rekomenduotą asmenį administravimo tikslu. 

Šiuo tikslu tvarkome šiuos rekomenduoto asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, darbinė patirtis, savybės, talentai, kita pateikta informacija; rekomenduojančiojo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, premijos išmokėjimui būtini duomenys, el. laiško siuntėjo serverio  IP adresas, įrenginio, iš kurio siųstas el. laiškas IP adresas, duomenų šaltinis (iš kur gauti duomenys, šaltinio pavadinimas, duomenų gavimo data, asmuo suvedęs duomenis).

Rekomenduoto asmens duomenis tvarkysime 3 metus nuo sutikimo dienos. Rekomenduojančiojo asmens duomenis tvarkysime rekomenduoto asmens atrankos proceso metu (jei rekomenduotas asmuo nebus įdarbintas) arba 3 metus po premijos išmokėjimo (jei rekomenduotas asmuo bus įdarbintas).

Jūsų nurodytus rekomenduojamo asmens duomenis atrankos į Retiva ir/ar jos partnerių siūlomą darbo vietą tikslu, Retiva gali perduoti potencialiems darbdaviams visame pasaulyje, įskaitant ir esantiems valstybėse, kurios teisės aktai neužtikrina Lietuvoje galiojančio asmens duomenų teisinės apsaugos lygio. Asmens duomenis perduodant gavėjui į tokią valstybę, Retiva ir asmens duomenų gavėjas taikys tinkamas apsaugos priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Sutikime nurodytus asmens duomenis minimalia būtina apimtimi taip pat galime perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Retivai, įskaitant teisės, mokesčių, verslo ar personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms.

 2.4. Paslaugų kokybės kontrolės tikslu (telefono pokalbių įrašymas). Kai Jūs paskambinate mums ar mes susisiekiame su Jumis, mes galime įrašyti mūsų pokalbį siekdami užtikrinti aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą. 

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris; telefoninio pokalbio įrašas (duomenys, pateikti pokalbio metu), telefoninio pokalbio data ir laikas, Jus konsultuojančio asmens vardas;

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių arba sukuriame Jums naudojantis mūsų paslaugomis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 1 metus.

2.5. Siekdami administruoti darbuotojų darbo veiklą. Tiek, kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis savo vidinėse taisyklėse nustatyta tvarka.

2.6. Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti šias interneto svetaines ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. 

2.7. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių ir paslaugas, tobulinti savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkysime 4 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo. Kandidatuodami į bet kurią UAB „Retiva” poziciją per svetainę www.retiva.lt svetainę, taip pat ir per su www.retiva.lt nesusijusias svetaines (pvz., skelbimų portalus), pateikdami savo asmens duomenis el. paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose, pildydami kandidatūros formą bet kokiais kitais šaltiniais, Jūs esate automatiškai įtrauktas į rinkodaros pasiūlymų gavėjų sąrašą. Galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus susisiekę su mumis el. paštu info@retiva.lt arba per Facebook. 

2.8. Betarpiško bendravimo ir paslaugų kokybės gerinimo tikslu. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate susisiekdami su mumis online pokalbių programėle, palikdami atsiliepimą apie mus arba dalindamiesi savo sėkmės istorija internetinės svetainės atsiliepimų skiltyje. Šiuo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kaip el. pašto adresas, Meta arba Google paskyros nurodytas vardas, atsiliepimo tekstas.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkome 1 mėnesį nuo susirašinėjimo pradžios.

 1.  Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jums davus sutikimą, Jums atšaukus sutikimą ar pasibaigus sutikimo galiojimo terminui Jūsų asmens duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius mūsų reikalavimus.
 2.  Jokiais kitais su aukščiau išvardintais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Gavę Jūsų sutikimą ir vadovaudamiesi ADTAĮ bei ERĮ nuostatomis mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų būti Jums naudingi.
 2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), IP adresas, išsilavinimas, lytis, pareigos, darbovietė, profesija, darbo patirtis.
 3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti 2.7. punkte minėtais būdais ir, nesant galimybės suteikti jums paslaugą šiuo metu, siūlyti teikti paslaugas ateityje, pasinaudojant rinkodaros įrankiais. 
 4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis SMS žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis pvz., Viber, Messenger ir kt).
 5. Mes galime sujungti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų teisėtai turima informacija.
 6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, socialinės medijos kanalų ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
 7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai Jūs galite padaryti šiais būdais:

7.1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ar pan.);

7.2. atvykę pas mus ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus;

7.3. atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu: info@retiva.lt. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę, kitus duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

8.   Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

9.   Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

SLAPUKŲ POLITIKA

 1. Retiva savo programose, tinklapiuose, elektroniniuose laiškuose ir internetiniuose skelbimuose naudoja slapukus ir kitas identifikavimo technologijas.
 2. Slapukas (ang. cookie) yra nedidelė teksto rinkmena, kurią tinklapis jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto tinklapis gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis tinklapyje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
 3. Svarbu pažymėti, kad ši Slapukų politika bus taikoma ne tik slapukų, bet ir panašių priemonių, skirtų informacijos saugojimui abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo (pvz. Local storage technologijos) galiniuose įrenginiuose, pvz., kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, išmaniuosiuose telefonuose, naudojimui. Atitinkamai sąvoka „slapukai“ vartojama šioje politikoje apima ir panašias priemones naudojamas tinklapyje.
 4. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę.
 5. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

5.1. kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių  įasmeninimu);

5.2.  naudojimosi interneto svetainėmis analizei;

5.3.  kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

5.4.  paslaugų plėtrai;

5.5.  tiksliniam rinkodaros orientavimui.

 1.   Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).
 2.   Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:

7.1.  techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;

7.2.  funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

7.3.  analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

7.4.  tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

7.5.  socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

 1.   Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

8.1.  neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

8.2.  svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

8.3.  išreikšdami sutikimą registracijos svetainėse metu.

 1. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
 2. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.
 3. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia: https://wwww.facebook.com/policy.php (Meta); https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn).
 4. Atkreipiame dėmesį, kad slapukus savo nustatytais tikslais taip pat gali naudoti ir tinklapio valdytojo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus tinklapio valdytojas negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo tinklapio valdytojo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.
 5.   Naudojami slapukai:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko tipas

Tiekėjas

Galiojimo laikas

Tvarkomi duomenys

guest_id

Socialinių tinklų

twitter.com

2 metai

Naršymo duomenys

personalization_id

Socialinių tinklų

twitter.com

2 metai

Naršymo duomenys

presence

Socialinių tinklų

facebook.com

Sesija

Naršymo duomenys

fr

Rinkodaros

facebook.com

3 mėnesiai

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

_fbp

Rinkodaros

facebook.com

1 mėnuo

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

datr

Funkcinis

facebook.com

2 metai

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

c_user

Socialinių tinklų

facebook.com

1 metai

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

spin

Socialinių tinklų

facebook.com

1 diena

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

m_pixel_ratio

Rinkodaros

facebook.com

Sesija

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

xs

Socialinių tinklų

facebook.com

1 metai

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

x-refer

Socialinių tinklų

facebook.com

Sesija

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

sb

Socialinių tinklų

facebook.com

1 metai

Unikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

CM14

Rinkodaros

adform.net

Savaitė

Unikalūs identifikatoriai

C

Analitinis

adform.net

1 mėnuo

Unikalūs identifikatoriai

TPC

Analitinis

adform.net

Savaitė

Unikalūs identifikatoriai

uid

Analitinis

adform.net

2 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

DigiTrust.v1.identity

Rinkodaros

adform.net

1 diena

Unikalūs identifikatoriai

CM

Rinkodaros

adform.net

1 diena

Unikalūs identifikatoriai

DSID

Rinkodaros

doubleclick.net

Savaitė

Unikalūs identifikatoriai

IDE

Rinkodaros

doubleclick.net

8 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

RUL

Rinkodaros

doubleclick.net

9 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

_Secure-3PSIDCC

Rinkodaros

google.com

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

OGPC

Rinkodaros

google.com

1 metai

Unikalūs identifikatoriai

_Secure-3PSID

Rinkodaros

google.com

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

Consent

Rinkodaros

google.com

17 metų

Vartotojo nuostatos ir kita informacija, pavyzdžiui, pasirinkta kalba, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičius, „Google“ saugios paieškos įjungimas arba išjungimas.

S

Rinkodaros

google.com

Sesija

Unikalūs identifikatoriai

SAPISID

Rinkodaros

google.com

2 metai

Vartotojo nuostatos ir kita informacija, pavyzdžiui, pasirinkta kalba, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičius, „Google“ saugios paieškos įjungimas arba išjungimas.

SEARCH_SAMESITE

Rinkodaros

google.com

6 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

NID

Rinkodaros

google.com

6 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

APISID

Rinkodaros

google.com

1 metai ir 9 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

ANID

Rinkodaros

google.com

1 mėnuo

Unikalūs identifikatoriai

1P_JAR

Rinkodaros

google.com

1 mėnuo

Unikalūs identifikatoriai

HSID

Funkcinis

google.com

1 metai ir 9 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

SIDCC

Rinkodaros

google.com

1 metai

Unikalūs identifikatoriai

SID

Analitinis

google.com

2 metai

Unikalūs identifikatoriai

_Secure-3PAPISID

Rinkodaros

google.com

1 metai ir 9 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

OTZ

Rinkodaros

google.com

1 mėnuo

Unikalūs identifikatoriai

DV

Rinkodaros

google.com

1 diena

Unikalūs identifikatoriai

SSID

Rinkodaros

google.lt

1 metai ir 9 mėnesiai

Įvairūs unikalūs kintamieji

_Secure-3PSID

Rinkodaros

google.lt

2 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris

APISID

Rinkodaros

google.lt

1 metai ir 9 mėnesiai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris

UULE

Rinkodaros

google.lt

1 diena

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris

_hjAbsoluteSessionInProgress

Statistinis

retiva.lt

1 diena

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris

_hjid

Statistinis

retiva.lt

1 metai

Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris

__zlcmid

Rinkodaros

retiva.lt

1 metai

Unikalūs identifikatoriai

_hjTLDTest

Statistinis

retiva.lt

Sesija

Nuoroda

_glc_au

Rinkodaros

retiva.lt

3 mėnesiai

Unikalūs identifikatoriai

_gid

Analitinis

retiva.lt

1 diena

Unikalūs identifikatoriai

_ga

Analitinis

retiva.lt

2 metai

Unikalūs identifikatoriai

PHPSESSID

Rinkodaros

retiva.lt

Sesija

Unikalūs identifikatoriai

SutinkaSuTeisemis

Būtinas

retiva.lt

1 diena

Ar lankytojas sutiko su privatumo politika

Gdpr_cookies

Būtinas

retiva.lt

Sesija

Vartotojo pasirinkimai dėl slapukų

Slapukų nustatymus, susijusius su slapukų naudojimu svetainėje galite valdyti čia.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

1. Teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjekto teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš jūsų prašymą (el. paštu: info@retiva.lt; siunčiant paštu: adresu Išradėjų g. 11A, Šiauliai, LT-78149, Lietuvos Respublika arba pateikiant prašymą tiesiogiai Bendrovės buveinėje: adresu Išradėjų g. 11A, Šiauliai, LT-78149, Lietuvos Respublika) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę (pvz., pridedant jūsų paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją):

1.1. Žinoti (būti informuotas) apie asmens duomenų tvarkymą;

1.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

1.3. Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys.

1.4. Reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

1.4.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

1.4.2. Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

1.4.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

1.4.4. kitais Reglamente nustatytais pagrindais.

2. Reikalauti, kad Bendrovė apribotų jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai:

2.1. jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti duomenų tikslumą;

2.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;

2.3. Bendrovei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

2.4. jūs paprieštaravote jūsų asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

3. Gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

4. Nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

5. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

5.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

5.2. valstybės saugumą ar gynybą;

5.3.  viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

5.4.  svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

5.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

5.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

7.  Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

8. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 7 skirsnio 1.8. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

9. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

10.Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, turite teisę kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Retiva priklausančioms įmonėms, taip pat įmonėms padedančioms mums vykdyti veiklą (partneriams, klientams, tiekėjams). Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. 
 3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
 4. Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis pateiktas šių Privatumo politikos 2.2 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
 3. Privatumo politikos 2.2 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.
 4. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
 5. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
 6. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.
 7. Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Retiva šią Privatumo politiką gali pakeisti bet kuriuo metu savo nuožiūra. Pažymime, kad pakeitus Privatumo politiką, tokių pakeitimų įgyvendinimas gali užtrukti iki 30 darbo dienų. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, Periodiškai tikrinkite šią Portalo skiltį.

SUSISIEKITE SU MUMIS

 1. Jeigu turite klausimų ar manote, kad šioje Privatumo politikoje nėra atsakyta į jums rūpimus klausimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@retiva.lt.
 2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
 3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.